Disclaimer

Door 't Zuider Stee verzonden e-mailberichten zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie ze zijn gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan de geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt, is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. Hij/zij wordt verzocht onmiddellijk ’t Zuider Stee op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. ’t Zuider Stee staat niet in voor de juiste overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst ervan. Het e-mailbericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid van ’t Zuider Stee  tot stand.