De ja cultuur

In onze organisatie gaan we uit van een ja-cultuur, een constructieve en op verandering gerichte manier van bedrijfsvoeren, waarmee we ruimte geven aan verbeteringen die bijdragen aan een goede leefwereld. Dat betekent dat we in principe altijd proberen om ideeën of wensen voor vernieuwing van medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers uit te werken. Dit stimuleert alle betrokkenen om mee te denken en daadwerkelijk deel te nemen aan de organisatie.

Zij kan worden geplaatst tegenover een traditionele beheerscultuur, die vooral gericht is op continuïteit en afweer van ongeplande invloeden van binnen en van buiten. Het gaat om een dynamisch cultuursysteem, uitgaande van de eigen regie van de cliënt.

Verhalen, cartoons, anekdotes, grapjes en metaforen van bewoners en medewerkers zijn middelen voor het (culturele) management. Doelen worden in het Leef!plan bewust breed neergezet om ze niet knellend te laten zijn, maar juist uitnodigend voor aanvullingen. En als mensen toch ondersteuning nodig hebben om over hun angst heen te komen iets nieuws te entameren en uit te dragen, bijvoorbeeld via positieve rolmodellen, wordt daarvoor gezorgd.

Niet de zorg voor onderdak, een bed, voeding en medische verzorging, pillen en schone billen is het uitgangspunt, maar een zo groot mogelijke mate van levensgeluk. Dat vraagt nogal wat van alle betrokkenen. Niet alleen van de medewerkers, maar ook van de cliënten, die toch snel de neiging hebben zich binnen de zorg te gedragen als gehospitaliseerde patiënten, geflankeerd door familie die een hotelaanpak verwacht in plaats van een op basis van ‘use it or lose it’ gezamenlijk uitgestippeld Leef!woonplan. Dynamiek is daarbij systematisch in de ja-cultuur verankerd.

Soms lijkt het of mensen in de wieg zijn gelegd om ‘nee’ te zeggen tegen veranderingen. Men geeft niet snel het veilige vertrouwde op voor iets nieuws, anders en onbekends. Leiding en medewerkers van een organisatie zijn over het algemeen liever voorzichtig, denken lang na, beleggen vergadering op vergadering of pakken het protocollenboek - het moderne symbool voor kwaliteit.