Missie en visie

Missie

’t Zuider Stee wil een fijne leefsituatie creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn. Onze bewoners en cliënten zijn zoveel mogelijk architect en regisseur van hun eigen leven. Wij bieden hen daarvoor de ondersteuning en een cultuur waarin sprake is van respect voor elkaar en ruimte voor het maken van eigen keuzes. Daarom kiezen wij er in onze organisatie bewust voor niet alles te organiseren en te beheersen, maar een zekere speelruimte te houden. Dat we er bewust voor kiezen niet alles te organiseren en beheersen wil niet zeggen dat we werken zonder richtlijnen, regels, protocollen en reglementen. Juist het bewaken van de kwaliteit vinden wij erg belangrijk voor de kwaliteit van zorg voor onze cliënten en bewoners. Dat wij voldoen aan wet- en regelgeving blijkt uit het PREZO Care keurmerk.

Visie

Ons idee is dat je niet te veel vóór mensen moet zorgen, maar dat je er voor zorgt dat zij voor zichzélf kunnen en willen zorgen. Te veel zorg is volgens ons erger dan te weinig zorg. ‘Use it or lose it’ is een uitspraak die hier goed past. Met andere woorden: dat wat je niet gebruikt, gaat gemakkelijk verloren. Onze bewoners dagen we uit om hun mogelijkheden ten volle te benutten.

In onze organisatie gaan we uit van een ja-cultuur, een constructieve en op verandering gerichte manier van bedrijfsvoeren, waarmee we ruimte geven aan verbeteringen die bijdragen aan een goede leefwereld. Dat betekent dat we in principe altijd proberen om ideeën of wensen voor vernieuwing van medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers uit te werken. Dit stimuleert alle betrokkenen om mee te denken en daadwerkelijk deel te nemen aan de organisatie.