Hoe werken wij?

Na een aanmelding bepalen we gezamenlijk met de aspirant bewoner, eventueel in samenspraak met ouders/verwanten, welke behoeften er zijn op het vlak van huisvesting, begeleiding en werken/leren. Vervolgens kijken we of wij gezamenlijk aan deze vraag kunnen voldoen. Dit wordt vastgelegd in een Leef!plan, waarvan de begeleider en de cliënt ieder een exemplaar krijgen.

Vraaggestuurd werken

Wanneer iemand enige begeleiding nodig heeft bij het zelfstandig wonen, betekent dat voor ons niet dat die persoon daarom alles uit handen moet worden genomen. Vanuit een vaste structuur, die duidelijkheid en veiligheid biedt, streven wij binnen een sociale gemeenschap naar een maximale eigen regie en zelfredzaamheid voor onze bewoners. Participatie van ouders/verwanten vinden wij een belangrijke voorwaarde om te komen tot een vraaggestuurde ondersteuning van onze bewoners. Samenwerking met hen is cruciaal. Samen sterk!

Kernwaarden ’t Zuider Stee

  • nadruk op eigen regie en zelfredzaamheid;
  • stimuleren van het gebruik van de eigen capaciteiten;
  • actieve betrokkenheid van ouders/verwanten;
  • nadruk op de leuke dingen in het leven: een positieve grondhouding, omgeving en sfeer.

Uiteraard hanteren wij een methodische en professionele werkwijze. Wij werken echter niet rigide vanuit één methode of één methodiek, maar halen uit verschillende stromingen en methodieken datgene wat past bij onze visie.

Modellen en methoden die ons aanspreken en waar we onder andere gebruik van maken zijn:

  • het sociaal competentie model (bewoners leren gedrag aan, waarmee zij zich in hun dagelijks functioneren zo goed mogelijk kunnen handhaven en zich verder kunnen ontwikkelen)
  • de roos van Leary (een model voor interactie tussen mensen, waarbij er van uitgegaan wordt dat bepaald gedrag bijbehorend gedrag uitlokt)
  • situationeel leiding geven (de manier van begeleiden/leiding geven aanpassen aan de situatie van dat moment)
  • oplossingsgericht werken waarbij het gaat om houdingsaspecten (aansluiten bij de bewoner, gericht op heden en toekomst, naast de bewoner staan)