Kwaliteit

Onze woonvormen voldoen aan strenge eisen. Een belangrijke taak is de bewaking van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het blijven zoeken naar mogelijkheden ter verbetering daarvan. Wij werken daarom continu aan een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Dit wordt mede gerealiseerd door een goede samenwerking en open communicatie met ouders en andere betrokkenen. De bedrijfsvoering vindt op structurele en verantwoorde wijze plaats. Niet voor niets beschikken we over het PREZO Care keurmerk www.perspekt.nu

Sinds 2016 is ’t Zuider Stee in het bezit van het Gouden PREZO Kwaliteitskeurmerk. in 2017 en 2018 hebben we een tussentijdse audit gehad en ook deze audits zijn steeds positief geweest. Vanaf eind 2019 hebben we te maken met PREZO Care en een waarde gerichte participatie door de auditoren.

Stichting Perspekt heeft van 6 november 2019  t/m 13 januari 2020 een audit gehouden bij ’t Zuider Stee. Zij hebben het keurmerk Prezo Care aan ’t Zuider stee toegekend. Waar we erg blij mee zijn!
Van 1 t/m 16 maart 2021 is er een participerende tussentijdse audit geweest, en wederom was er een positieve uitkomst! Het keurmerk Prezo Care blijft behouden!

Clientvertrouwenspersoon & onafhankelijke cliëntondersteuning

Soms kun je je kwetsbaar voelen wanneer je begeleiding nodig hebt. Wanneer je dan tegen zaken aanloopt die jouw herstel in de weg staan, is het belangrijk daarover te praten. Als het te ingewikkeld is om met je begeleider zelf te bespreken, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon (CvP) is voor jou het aanspreekpunt voor vragen over de begeleiding en/of bejegening. Het is een onafhankelijk iemand van buiten 't Zuider Stee. Hij of zij voorziet je van neutraal en objectief advies. Een CvP kan je ook helpen om je vragen bespreekbaar te maken met je hulpverlener. Heb je een Wlz indicatie dan kan je contact opnemen met het Zilveren Kruis 058 291 38 27.

Heb je te maken met dwangmaatregelen? Dan kun je contact opnemen met een Clientvertrouwenspersoon van Quasir.nl, 085 487 4012

Onafhankelijke cliëntondersteuning biedt: advies en informatie, ondersteuning bij het invullen van het persoonlijk leef- zorg en kan bemiddelen wanneer u het niet eens bent over de invulling van de zorgvraag. U kunt contact opnemen met Mee Friesland op telefoonnummer 058 2844 944 of kijk op www.meefriesland.nl.

 

Klachten

‘t Zuider Stee doet haar uiterste best om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Cliënten kunnen via het klachtenportaal een beroep doen op de klachtenprocedure, mochten zij om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorg- en dienstverlening. De klachtenprocedure heeft de volgende doelstelling:

  • Rechtdoen aan het individuele klachtrecht van de cliënt;
  • Bevorderen van herstel van de vertrouwensrelatie tussen klager en beklaagde (zo mogelijk).

Bijdragen aan het kwaliteitsbeleid van ‘t Zuider Stee door het systematisch registreren van klachten en op grond van de analyse van deze klachten te komen tot structurele verbetering in de zorg- en dienstverlening.

‘t Zuider Stee streeft ernaar om klachten van cliënten in eerste instantie mondeling af te handelen, door samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger het gesprek aan te gaan. Als een klacht naar tevredenheid van alle betrokkenen met een gesprek kan worden afgedaan, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en door beide partijen ondertekend.

Als een klacht niet mondeling kan worden afgehandeld, kunnen cliënten een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier. Dit formulier komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht. Deze zal beoordelen welke stappen er genomen moeten worden en alle betrokkenen de mogelijkheid bieden om hun kant van de zaak toe te lichten. De taak van de klachtenfunctionaris is om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar iedereen mee kan leven. Deze oplossing wordt op schrift gesteld en gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Als ook de klachtenfunctionaris niet tot een aanvaardbare oplossing voor alle partijen kan komen, kan ‘t Zuider Stee gebruik maken van de diensten van het klachtenportaal. Contactgegevens van de klachtencommissie zijn opgenomen in het klachtenreglement van ‘t Zuider Stee. De commissie zal dan een uitspraak doen en een voor ‘t Zuider Stee bindend advies geven met betrekking tot de oplossing van de klacht. Afhankelijk van de uitspraak van de klachtencommissie en de mogelijkheid om de zorgverlening voort te zetten, zal ‘t Zuider Stee op zoek gaan naar een interne oplossing. Als dit niet mogelijk is, kan een oplossing ook bestaan uit het beëindigen van de zorgverlening. Hierbij zal ‘t Zuider Stee, indien gewenst, bemiddelen bij het zoeken naar een vervangende zorgverlener of zal zij zorg dragen voor een correcte beëindiging van de zorgverlening.

’t Zuider Stee is aangesloten bij het klachtenportaal voor de zorg. Alle informatie daarover, inclusief de bijbehorende klachtenprocedures, is te vinden op http://www.klachtenportaalzorg.nl

Leffert Nicolai is klachtenfunctionaris binnen 't Zuider Stee en bereikbaar via 0512- 355 718 en op l.nicolai@zuiderstee.nl
Er is een reactie termijn van zes weken.