Kwaliteit

Onze woonvormen voldoen aan strenge eisen. Een belangrijke taak is de bewaking van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het blijven zoeken naar mogelijkheden ter verbetering daarvan. Wij werken daarom continu aan een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Dit wordt mede gerealiseerd door een goede samenwerking en open communicatie met ouders en andere betrokkenen. De bedrijfsvoering vindt op structurele en verantwoorde wijze plaats. Niet voor niets beschikken we over het PREZO Care keurmerk www.perspekt.nu.

Klachten

‘t Zuider Stee doet haar uiterste best om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Cliënten kunnen via het klachtenportaal een beroep doen op de klachtenprocedure, mochten zij om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorg- en dienstverlening. De klachtenprocedure heeft de volgende doelstelling:

  • Rechtdoen aan het individuele klachtrecht van de cliënt;
  • Bevorderen van herstel van de vertrouwensrelatie tussen klager en beklaagde (zo mogelijk).

Bijdragen aan het kwaliteitsbeleid van ‘t Zuider Stee door het systematisch registreren van klachten en op grond van de analyse van deze klachten te komen tot structurele verbetering in de zorg- en dienstverlening.

‘t Zuider Stee streeft ernaar om klachten van cliënten in eerste instantie mondeling af te handelen, door samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger het gesprek aan te gaan. Als een klacht naar tevredenheid van alle betrokkenen met een gesprek kan worden afgedaan, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en door beide partijen ondertekend.

Als een klacht niet mondeling kan worden afgehandeld, kunnen cliënten een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier. Dit formulier komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht. Deze zal beoordelen welke stappen er genomen moeten worden en alle betrokkenen de mogelijkheid bieden om hun kant van de zaak toe te lichten. De taak van de klachtenfunctionaris is om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar iedereen mee kan leven. Deze oplossing wordt op schrift gesteld en gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Als ook de klachtenfunctionaris niet tot een aanvaardbare oplossing voor alle partijen kan komen, kan ‘t Zuider Stee gebruik maken van de diensten van het klachtenportaal. Contactgegevens van de klachtencommissie zijn opgenomen in het klachtenreglement van ‘t Zuider Stee. De commissie zal dan een uitspraak doen en een voor ‘t Zuider Stee bindend advies geven met betrekking tot de oplossing van de klacht. Afhankelijk van de uitspraak van de klachtencommissie en de mogelijkheid om de zorgverlening voort te zetten, zal ‘t Zuider Stee op zoek gaan naar een interne oplossing. Als dit niet mogelijk is, kan een oplossing ook bestaan uit het beëindigen van de zorgverlening. Hierbij zal ‘t Zuider Stee, indien gewenst, bemiddelen bij het zoeken naar een vervangende zorgverlener of zal zij zorg dragen voor een correcte beëindiging van de zorgverlening.

’t Zuider Stee is aangesloten bij het klachtenportaal voor de zorg. Alle informatie daarover, inclusief de bijbehorende klachtenprocedures, is te vinden op http://www.klachtenportaalzorg.nl

Leffert Nicolai is klachtenfunctionaris binnen 't Zuider Stee en bereikbaar via 0512- 355 718 en op l.nicolai@zuiderstee.nl
Er is een reactie termijn van zes weken.